Administrație Publică - engleză

Formăm profesioniști din 1996.

CE ÎNSEAMNĂ ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ - engleză?

Master în administrație publică cu 3 arii de concentrare:

 • Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector
 • Community Development and Urban Planning
 • Management of NGOs

Acest program de masterat este gândit astfel încât în primul an să ofere o perspectivă generală asupra funcționarii sectorului public și/sau non-profit, insistând pe tematici care sunt esențiale pentru orice candidat care își dorește o carieră în sectorul public sau în organizații private care operează însă în interconectare cu sectorul public: politici publice, management financiar, drept european, dezvoltare organizațională etc. În anul doi, studenții trebuie să își aleagă o arie de concentrare din cele trei oferite și să obțină 30 de credite la cursuri aferente acelei arii. Prin această structură, studenții au maximă flexibilitate în planificarea parcursului academic, putând alege o specializare dată de aria de concentrare precum și un număr de cursuri opționale din celelalte arii în funcție de propriile interese și nevoi. În acest fel, un student care se specializează în dezvoltare comunitară și planificare urbană va putea să își completeze formarea cu cursuri care țin de organizațiile non-profit și rolul acestora la nivel comunitar.

Cele 3 specializări se adresează studenților care sunt interesați de o perspectivă internațională și comparată în studierea sectorului public și non-profit.

SPECIFICUL ARIILOR DE CONCENTRARE

Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector

Studenții interesați de luarea deciziilor și ocuparea unor poziții de conducere în organizațiile publice se pot specializa în management public, strategie și leadership. Această concentrare pune accent pe abilitățile manageriale, managementul financiar și analiza datelor. Studenții învață să creeze obiective pentru organizații sau departamente, să măsoare progresul către obiectivele organizaționale și să supravegheze membrii echipei. Această concentrare îmbină abilitățile de administrație publică și de afaceri, cu accent pe locurile de muncă publice și nonprofit.

Community Development and Urban Planning

Dezvoltarea și planificarea urbană sunt în prezent domenii de interes crescut pentru majoritatea administrațiilor locale și regionale. Această arie de concentrare pune accent pe managementul orașului, pe dezvoltarea de politici publice privind mobilitatea urbană durabilă, adaptarea la schimbări climatice, relația cu mediul rural, participarea cetățenilor și a actorilor comunitari la generarea de soluții pentru dezvoltarea orașului. Studenții învață să analizeze datele privind nevoile comunității și să integreze analiza în strategiile de dezvoltare ale orașului.

Management of NGOs

ONG-urile au anumite specificități care presupun familiarizarea studenților cu sectorul non-profit și cu rolul acestuia în diferite țări. Această arie de concentrare îi introduce pe studenți în problematica diferitelot tipuri de ONG-uri, în planificarea strategică și financiară specifică pentru sectorul nonprofit și în managementul proiectelor. Cursurile precum strângere de fonduri, leadership în ONG-uri, managementul proiectelor pregătesc absolvenții pentru roluri în organizații nonprofit.

EXEMPLE DE CURSURI AFERENTE ARIILOR DE CONCENTRARE

Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector
 • Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector
 • Leadership in public and non-profit organizations
 • Innovative financial strategies in public and non-profit organizations
 • Digital governance
 • Public marketing
 • Strategy in public and non-profit organizations
Community Development and Urban Planning
 • Community Development and Urban Planning
 • Sustainable and resilient urban development
 • Applied methods for urban analysis
 • Public procurement and public contracts
 • Introduction to urban planning
 • Intro to GIS and spatial analysis
Management of NGOs
 • Management of NGOs
 • Communication, media & digitalization in the nonprofit sector
 • Volunteering & community mobilization
 • Social economy and entrepreneurship
 • Fundamentals in grant writing & fundraising
 • Intro to filanthropy and evolution of the 3rd sector

Linkuri importante

 • Plan de învățământ
 • Cursuri
 • Calendarul admiterii
 • Acte necesare înscriere
 • Regulamente
 • Taxe

CE POT FACE DUPĂ FACULTATE?

Programul în limba engleză se distinge de restul programelor de master prin următoarele caracteristici:

 • Acreditare internațională conferită de EAPAA – dovedește că programul respectă standarde ridicate de calitate și este aliniat la cerințele internaționale în acest domeniu
 • Posibilitatea obținerii în paralel a unei diplome duble cu Corvinus University din Budapesta (presupune efectuarea unui semestru la Corvinus și o încărcătură suplimentară de cursuri)
 • Posibilitatea obținerii unui certificat acordat de University of Georgia, SUA (în măsura parcurgerii unor cursuri care fac obiectul acordului între cele două universități)
 • Cursuri susținute de profesori străini de la universitățile partenere

English description

Master in public administration with 3 areas of concentration:

 • Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector
 • Community Development and Urban Planning
 • Management of NGOs

This master’s program is designed to provide an overview of public sector and / or nonprofit operations in the first year, with an emphasis on topics that are essential for any candidate seeking a career in the public sector or in private organizations operating in close connection with the public sector. These topics include public policies, financial management, European law, organizational development, etc. In the second year, students must choose an area of concentration from the three ones offered by the program and obtain 30 credits for courses related to that area. Through this structure, students have maximum flexibility in planning their academic path, being able to choose a specialization given by the area of concentration as well as a number of optional courses from other areas according to their own interests and needs. In this way, a student specializing in community development and urban planning will be able to complete their training with courses related to non-profit organizations and their role at community level.

The 3 specializations are targeting and seeking to attract students who are interested in an international and comparative perspective in studying the public and non-profit sectors.

SPECIFICITY OF EACH CONCENTRATION AREA

Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector

Community Development and Urban Planning

Management of NGOs

Students interested in decision-making and leadership positions in public organizations may specialize in public management, strategy, and leadership. This concentration area focuses on managerial skills, financial management and data analysis. Students learn to create goals for organizations or departments, measure progress toward organizational goals, and supervise team members. This concentration area combines public administration and business skills with a focus on public and nonprofit jobs.

Urban development and planning are currently areas of high interest for most local and regional governments. This area of concentration focuses on city management, the development of public policies on sustainable urban mobility, adaptation to climate change, the relationship with the rural hinterland, the participation of citizens and community actors in generating solutions for the development of the city. Students learn to analyze data on community needs and integrate the analysis into the city’s development strategies.

NGOs have certain specificities that involve familiarizing students with the nonprofit sector and its role in different countries. This area of focus introduces students to the issues of different types of NGOs, specific strategic and financial planning for the nonprofit sector and project management. Courses such as fundraising, leadership in NGOs, project management prepare graduates for roles in non-profit organizations.

EXAMPLES OF COURSES FOR EACH CONCENTRATION AREA

Strategy, Leadership and Innovation in the Public Sector

Community Development and Urban Planning

Management of NGOs

Leadership in public and non-profit organizations

Sustainable and resilient urban development

Communication, media & digitalization in the nonprofit sector

Innovative financial strategies in public and non-profit organizations

Applied methods for urban analysis

Volunteering & community mobilization

Digital governance

Public procurement and public contracts

Social economy and entrepreneurship

Public marketing

Introduction to urban planning

Fundamentals in grant writing & fundraising

Strategy in public and non-profit organizations

Intro to GIS and spatial analysis

Intro to philanthropy and evolution of the 3rd sector

This English language master program distinguishes itself from other master’s programs by the following features:

International accreditation by EAPAA – proves that the program meets high quality standards and is in line with international requirements in this field

Possibility of obtaining a double degree from Corvinus University in Budapest (involves a semester at Corvinus and an additional load of courses)

Possibility of obtaining a certificate from the University of Georgia, USA (as long as you take courses that are the subject of an agreement between the two universities)

Courses taught by foreign professors from partner universities

Vrei mai multe informații?

Cauți ceva anume și nu reușești să găsești? Nicio problemă! Dă-ne un semn și te ajutăm noi. Sau poate vrei să treci pe la noi ca să vezi facultatea și campusul? Excelent, spune-ne când și de restul ne ocupăm noi!