Termen reducere de taxă de școlarizare

Cererile de acordare a reducerii de taxă se depun pe email secretarei de care apartineti între 1-12 octombrie.

a. Documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii trebuie să fie emis în perioada 1-12 octombrie și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB.
b. Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două specializări, iar una dintre acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR. În celelalte situații, reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare.
c. Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de studii în cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB, sunt depuse, în vederea stabilirii reducerilor de taxă, în perioada 1-12 octombrie, odată cu cererea de reducere. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB. Facultățile au libertatea de a aplica, la cerere, următoarele reduceri speciale ale taxelor (tarifelor) de şcolarizare cu aprobarea prealabilă, de principiu, a Consiliului facultății:

La ciclul licență – învățământ cu frecvență și ID și ciclul masterat – învăţământ cu frecvenţă, și învățământ cu frecvență redusă și la ciclul doctorat:

a. reducerea de 25% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru membri ai aceleiaşi familii (soţi, părinţi, copii sau fraţi/surori) având calitatea de studenţi în cadrul facultăţii, în programe de studii de nivel licență şi/sau masterat şi/sau doctorat, cu condiţia ca fiecare să aibă achitate primele doua rate aferente taxei de școlarizare;
b. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru orfanii de ambii părinţi care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minim net pe economie;
c. scutire de taxă (reducere de 100%) pentru studenţii proveniţi din centrele de plasament care nu au împlinit vârsta de 35 de ani;
d. reducere de 50% pentru studenţii cu handicap grav şi accentuat, în baza documentelor medicale prezentate.
e. reducerea de 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pentru orfanii de un parinte care nu au împlinit vârsta de 35 de ani şi cu venit net mai mic decât salariul minim net pe economie;

Documentaţia necesară pentru obţinerea reducerii/scutirii la taxa de şcolarizare pentru studenţii care se încadrează, este:
− adeverinţă din care să rezulte faptul că solicitantul este în plasament (unde este cazul);
− adeverinţă de venit net (pe ultimele 3 luni);
− documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate pentru toți membrii majori ai familiei (de
exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale, activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului: terenuri agricole, păduri, etc., conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal);